ANUNȚ !!!

  • Depunerea cererilor de apel împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în materie electorală - Accesați program
Miercuri, 19 Iunie 2024


+40 244 522 445
+40 244 522 446
ca-ploiesti@just.ro
ca-ploiesti-info@just.ro

Competența Curții de Apel Ploiești

Prin competenţă se înţelege capacitatea unei instanţe de a soluţiona anumite litigii sau de a rezolva anumite cereri.
Nu toate litigiile sunt de competenţa instanţelor. Există litigii care se soluţionează de către alte autorităţi.
Competenţa este de două feluri: competenţa materială şi competenţa teritorială.

În materie civilă, comercială, de contencios administrativ şi fiscal, curtea de apel judecă:

Secția I Civilă
Secția I Civilă, judecă conform dispozițiilor art.96 din Codul de Procedură Civilă, cauze în următoarele materii:
1. civil;
2. asigurări sociale;
3. litigii de muncă;
4. proprietate intelectuală;
5. minori și familie;
6. alte litigii date în competența Secției I Civilă a curții de apel, prin legi speciale.

Secția a II-a Civilă
1. în primă instanţă, Secţia a II-a Civilă a Curţii de Apel Ploieşti nu are competenţă materială de primă instanţă, în sensul dispoziţiilor art.96 pct.1 din Codul de procedură civilă adoptat prin Legea nr.134/2010;

2. ca instanţă de apel, judecă apelurile declarate împotriva hotărârilor judecătoreşti pronunţate în primă instanţă de tribunalele din circumscripţia sa teritorială (art.96 pct.2 din Cosul de procedură civilă);

3. ca instanţă de recurs, judecă recursurile, în cazurile anume prevăyute de lege (art.96 pct.3 din Codul de procedură civilă);

4. Prin decizia nr.18/2018 (publicată în MOF nr.165 din 14 noiembrie 2018) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a admis resursul în interesul legii formulat de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Cluj şi a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art.96 pct.3, art.97 pct.1 şi art.483 din Codul de procedură civilă, competenţa de soluţionare a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate în apel de tribunale, în cauzele având ca obiect cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv, ca urmare a pronunţării Deciziei nr.369/2017 a Curţii Constituţionale, publicate în MOF nr.582 din 20 iulie 2018, revine curţilor de apel;

5. Orice alte cereri date prin lege în competenţa sa (art.96 pct.4 din Codul de procedură civilă);

6. Secţia a II-a Civilă a Curţii de Apel Ploieşti mai judecă orice alte cereri date prin lege în competenţa sa, fie prin legi speciale, fie prin Codul de procedură civilă adoptat prin Legea nr.134/2010;

7. Secţia a II-a Civilă judecă în primă instanţă, ca instanţă de apel sau de recurs, după caz, corespunzător stadiului procesual al cauzei în care este formulată respectiva cerere;

8. În materie civilă (litigii cu profesionişti, concurenţă neloială şi litigii decurgând din aplicarea dispoziţiilor Legii nr.31/1990, Legii nr.77/2016 şi OUG nr.116/2009), litigii privind protecţia consumatorilor, litigiile privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, cererile în materia asigurărilor de persoane şi bunuri şi în materia insolvenţei;

9. Ca instanţă de apel sau de recurs, judecă apelurile/recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă sau în apel de tribunalele din circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti, respectiv: Tribunalul Prahova, Tribunalul Dâmboviţa şi Tribunalul Buzău.

Secția de Contencios Administrativ și Fiscal
1. în primă instanţă, Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal a Curţii de Apel Ploieşti judecă:
  • litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale;
  • litigiile privind taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale precum şi accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 lei;
  • toate cererile privind actele administrative emise de autorităţile publice centrale care au ca obiect finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene, indiferent de valoare;
  • alte litigii date în competenţa secţiei de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, prin legi speciale.
2. ca instanţă de recurs, Secţia de Contencios Administrativ și Fiscal a Curţii de Apel Ploieşti judecă:
  • recursurile împotriva sentinţelor pronunţate de tribunalele administrativ fiscale – secţiile de contencios administrativ-fiscal ale tribunalelor – în primă instanţă.

În materie penală, potrivit Codului de Procedură Penală, care a intrat în vigoare la 01 februarie 2014:

1. judecă în primă instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 şi 438-445;
b) infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale;
c) infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii, tribunale şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe lângă aceste instanţe;
d) infracţiunile săvârşite de avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, de controlorii financiari ai Curţii de Conturi, precum şi auditori publici externi;
e) infracţiunile săvârşite de şefii cultelor religioase organizate în condiţiile legii şi de ceilalţi membri ai înaltului cler, care au cel puţin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia;
f) infracţiunile săvârşite de magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de judecătorii de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, precum şi de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe;
g) infracţiunile săvârşite de membrii Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului, de adjuncţii Avocatului Poporului şi de chestori;
h) cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.

2. judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de judecătorii şi de tribunale.

3. soluţionează conflictele de competenţă ivite între instanţele din circumscripţia sa, altele decât cele prevăzute la art. 36 alin. (2), precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cazurile prevăzute de lege.

4. soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege.

Gradele de jurisdicţie:

Căile de atac declarate de către partea interesată împotriva hotărârilor pronunţate în fond sunt judecate de instanţele ierarhic superioare, după schema de mai jos: